Současnost

   Činnost TJ Sokol v rámci ČSTV pokračovala i po listopadu 1989. Po znovuzaložení ČOS se velká většina tělocvičných jednot vracela do této obnovené organizace. Stejně tomu bylo i ve Sněžném.

   Při oslavách 90. výročí TJ u pamětní desky odboje.

   Přípravný výbor vedený stávajícím předsedou a později starostou Bohumilem Jiráskem intenzivně vyjednával s ČSTV o převodu členství do ČOS. Jednání byla úspěšně zakončena a tak byla 13.2.1991 svolána ustavující schůze nové tělocvičné jednoty. Po potvrzení ústředím ČOS byla TJ zařazena do Sokolské župy Orlické. Na základě příznivé odezvy mezi obyvateli obce byl zvýšen počet členů na 61. Další postupně přibývají a to nejen trvale žijící obyvatelé obce, ale i chalupáři. V současnosti má naše TJ celkem 96 členů, což vzhledem k tomu, že má obec 135 obyvatel, je víc než potěšitelné. Jednota má oddíly všestrannosti, volejbalu, stolního tenisu, šachů a šipek. Téměř 30% členů tvoří sokolové-senioři, kteří již aktivně nesportují, ale pomáhají při různých akcích jednoty a svými zkušenostmi a připomínáním historie jednoty přispívají k udržování její tradice a k další její činnosti ve smyslu sokolských myšlenek a zásad.

   V několika posledních letech se podařilo získat pro sokolskou myšlenku hodně členů ve věku 20 až 35 let. Na Výroční valné hromadě v roce 2006 bylo schváleno doplnění výboru o nové mladé členy naší jednoty. Po ročním seznamování s prací ve výborových funkcích bylo na další Výroční valné hromadě v roce 2007 rozhodnuto o generační změně v obsazení funkcí ve výboru těmito jeho novými členy. Novým starostou jednoty byl zvolen bratr Votroubek, náčelníkem bratr Chadima, jednatelem bratr Bouček, hospodářem bratr Grim, předsedkyní revizní komise sestra Burešová, místostarostou bratr Soumar, místonáčelníkem bratr Čtvrtečka.

   Dnes již bývalí funkcionáři „veteráni“ zůstali i nadále členy výboru a významně pomáhají nově zvoleným v jejich práci.

   V rámci restitučního řízení bylo dosaženo dohody s ČSTV o navrácení sokolského majetku sněženské jednotě k datu 24.10.1994. Jeho součástí je klubovna, požární nádrž,sloužící současně jako koupaliště,volejbalové hřiště a stanový tábor. Klubovnu i požární nádrž vybudovali vlastními silami občané obce, chalupáři, členové Sboru dobrovolných hasičů a také někteří chalupáři, kteří jsou současně také členy Sokola. Po zrušení tělocvičny v bývalé škole, bylo tělocvičné nářadí přemístěno do rekreačního areálu Horalka. Tam je také členům jednoty k dispozici.

Táborová klubovna Koupaliště

   V současné době je nejvíce využívána táborová a tělocvičná základna. Naší TJ se podařilo získat kompletní táborové zařízení pro pobyt 50 osob (stany, kuchyň, hygienické vybavení, klubovnu s jídelnou atd.). Na tom všem se výrazně podílí Sokolská župa Orlická, která nám poskytla a i nadále poskytuje nemalé finanční prostředky, umožňující provoz tábora a celého sportovního areálu. Tuto základnu využívají nejen členové sněženské jednoty, ale i ostatní občané obce. V prázdninovém období se zde pořádají letní dětské tábory a výcviková sportovní soustředění sokolské mládeže. V současnosti se stává naše tábořiště stále známější a je využíváno i členy dalších sportovních, dětských a mládežnických organizací.

   Členové TJ mají nemalý podíl na zabezpečení provozu areálu. Provádějí veškeré údržbářské práce, čištění koupaliště, úklid okolí tábořiště apod. Výrazná je také pomoc partnerských oddílů TJ Sokol Hradec Králové a Borohrádek, jejichž členové každoročně zajišťují stavbu a likvidaci letního tábora. Bohužel, tato činnost je nyní téměř jedinou, kterou TJ provádí. Jedním z důvodů je absence cvičebních prostor. Podstatnou roli též hraje vysoký věk členů TJ, z nichž je většina v důchodovém věku. Prakticky nám chybí dorost a žactvo. I v tomto případě má svou roli otázka demografického vývoje, kdy se mladé rodiny stěhují za prací do měst a na venkově získávají postupně převahu obyvatelé staršího věku a chalupáři.